Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

domy w budownictwie

Zaprawa murarska - Mieszanina co najmniej jednego nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, czasem z dodatkami i/lub domieszkami, przeznaczona do wykonywania, łączenia i spoinowania muru. Zaprawa murarska może być wykonywana na budowie lub być fabrycznie przygotowaną mieszanką do zarobienia wodą. W zależności od przeznaczenia i sposobu wykonania muru wyróżnia się zaprawy ogólnego przeznaczenia (zwykłe), zaprawy do cienkich spoin, zaprawy lekkie, itp.

finanse: domy, mieszkania

Promesa - zobowiązanie banku potwierdzające zdolność kredytową klienta i możliwość udzielenia kredytu po spełnieniu określonych warunków. Promesa określa jedynie zdolność kredytową na podstawie dokumentów finansowych, natomiast ostateczna decyzja banku może różnić się głównie po weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

ubezpieczenia: nieruchomości

Alokacja - Część składki, którą w ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym, przeznacza się na inwestycje (nabycie udziałów jednostkowych).

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Gospodarstwo rolne - to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu jednej osoby fizycznej (także zresztą osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

prawo: kupno nieruchomości

Certyfikat energetyczny - dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne:

  • nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
  • starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
  • budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
  • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

  • spowodowanym awarią wydostaniu się wody, pary lub innych płynów z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy lub budowli bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych, uszkodzonego akwarium lub łóżka wodnego, znajdujących się wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy,
  • nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli lub obiektu specjalistycznego bądź poza nimi,
  • zalaniu wodą lub innym płynem pochodzącym spoza miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie.

finanse: kupno domu, mieszkania

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Nieruchomości w Koninie © 2018

Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana