Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

nieruchomości w budownictwie

Zgłoszenie robót budowlanych - Poinformowanie starosty (lub burmistrza w mieście na prawie powiatu) o chęci przystąpienia do prac budowlanych. Jeżeli w ciągi 30 dni organ, do którego wpłynęło zgłoszenie nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do zaplanowanych prac. Katalog robót, które można realizować na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o pozwolenia na budowę zawiera Prawo Budowlane (art 30 ust 1). Należy do nich m.in. budowa budynków gospodarczych o powierzchni do 35 mkw. i nie szerszych niż 4,8 metra, indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, przydomowych basenów, oczek wodnych, itp. Zgłoszony musi zostać remont istniejących budynków, docieplenie budynków do wysokości 12 metrów czy budowa ogrodzeń od strony dróg ulic i innych miejsc publicznych, jak również rozbiórka budynków nie wpisanych do rejestru zabytków.

finanse: sprzedaż gruntu

Pożyczka - Pożyczka to środki udostępniane pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

ubezpieczenie: działki

Jednostka rozrachunkowa - Instrument oznaczający wielkość udziałów członka w aktywach OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która ustalana jest w każdym dniu roboczym zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE (równa iloczynowi liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku i aktualnej wartości jednostki).

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Opis warunków ochrony pożarowej - Zestaw informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej projektowanego budynku. To jedna z najważniejszych części opisu technicznego projektu budowlanego. W opisie zawarte są parametry budynku, klasy odporności pożarowej, podział na strefy pożarowe oraz klasy odporności ogniowej elementów budynku. Znajdziemy tam także: opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych pod względem przeciwpożarowym wraz z podaniem odpowiednich aprobat technicznych, opis elementów wykończenia pod względem właściwości przeciw pożarowych, opis i parametry dróg ewakuacyjnych, opis sprzętu gaśniczego, opis innych elementów takich jak hydranty, klatki schodowe, klapy dymowe, instalacja SAP czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

prawo i mieszkania

Samowola budowlana - legalizacja - W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nałoży na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu i niepoprawienie naruszeń będzie skutkowało wydaniem przez inwestora decyzji o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej.

działka w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu w budowie - Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć domu w budowie, w zakresie od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem ubezpieczenia budynku mieszkalnego jako budowli i stałych elementów wnętrz tej budowli. Co ważne, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane w miejscu realizacji inwestycji (miejsce ubezpieczenia).

kradzież z włamaniem - zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych).

finanse: kupno gruntu

Zawieszenie spłaty kredytu - Niektóre banki oferują tzw. "wakacje kredytowe" umożliwiające zawieszenie spłaty raty kredytu. Najczęściej jest to możliwe raz w roku. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie jest w tym czasie nadal naliczane, co podwyższa całkowity koszt kredytu.

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

Nieruchomości w Koninie © 2017

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana