Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

mieszkania w budownictwie

Hol - to pomieszczenie pełniące funkcję komunikacyjną pomiędzy pomieszczeniami w budynku.

finanse: kupno domu, mieszkania

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota, jaką zapłacimy, kiedy spłacimy część lub całość kredytu przed ustalonym w umowie terminem.

ubezpieczenia - nieruchomości

Płatnik składek - podmiot o którym mowa w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Immisja - w razie przekroczenia granicy wykonywania uprawnień przez właściciela nieruchomości, właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Można też wystąpić z żądaniem zaniechania czynności przygotowawczych do przeprowadzenia zakazanych immisji.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

zleceniodawca / inwestor - osoba zlecająca realizację prac budowlano-montażowych.

upadek statku powietrznego - uważa się katastrofę albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku.

finanse: mieszkanie, dom

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

Kredyt hipoteczny - opłaty - Wysokość opłat oraz fakt ich pobierania zależy indywidualnie od każdego z banków. Dlatego porównując różne oferty kredytowe, oprócz oprocentowania warto także sprawdzić inne koszty wiążące się z zaciągnięciem kredytu w danym banku. Przykładowe opłaty to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku: jednorazowa, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.
Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.
Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

Nieruchomości w Koninie © 2016

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Nieruchomość w spadku. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana