Nieruchomość w spadku. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Koninie

dom jednorodzinny w budownictwie

Zabudowa śródmiejska - to zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta.

finanse: mieszkania

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

ubezpieczenia - nieruchomości

Jednostka uczestnictwa - najmniejsza część funduszu inwestycyjnego, służy do ustalenia proporcji udziałów poszczególnych uczestników w aktywach netto funduszu. Są podzielne i podlegają dziedziczeniu.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na tym, że pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania na rzecz zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zamawiający zobowiązuje się zapłacić p... » więcej

Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie

Właściciel nieruchomości może podwyższyć czynsz, wypowiadając na piśmie pod rygorem nieważności jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Ten termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pod warunkiem że strony w umowie nie ustaliły innego. W takiej sytuacji lokator ... » więcej

Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli

Ustawa wprowadza podział obowiązków między właściciela, a najemcę z zastrzeżeniem, że strony umowy mogą w umowie umówić się na inny podział obowiązków. Jeżeli więc strony nie zapisały w umowie inaczej obowiązuje poniższy podział obowiązków. Wynajmujący lokal mieszkalny jest obowiązany do zapewnieni... » więcej

Nieruchomość w spadku

Przeprowadzenie postępowania spadkowego może przysporzyć spadkobiercom wiele problemów gdyż aby stać się formalnie właścicielem nieruchomości nabytej w spadku konieczne jest przebrniecie przez kilka odrębnych postępowań: postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie podatkowe, postępowan... » więcej

nieruchomości konin, nieruchomości konin - mieszkania

nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Mur pruski - inaczej mur szachulcowy, rodzaj ściany konstrukcyjnej wykonanej w technologii mieszanej drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnym jest drewniany szkielet, wypełniony materiałem wypełniającym cegłą lub zaprawą gliny wymieszanej ze słomą - pełniący funkcje wypełniacza i elementu usztywniającego cały układ. Całość tworzy charakterystyczny szachulcowy rysunku elewacji obiektu, gdzie elementy drewniane malowane zazwyczaj na ciemno, oddzielają od siebie pola murowane z cegły często pokryte jasnym tynkiem, dziś rzadko stosowany w obiektach nowo wznoszonych.

prawo: działka, nieruchomość

Certyfikat energetyczny - z obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych zwolnione są takie budynki jak:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
  • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku,
  • wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

trzęsienie ziemi - naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, która zawarła umowę ubezpieczenia.

finanse: kupno mieszkania

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku miedzynarodowym w Londynie, która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu GMT. Stopa procentowa jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach USD, EUR, CHF, JPY.

zlecenie stałe - stałe zlecenia płatnicze polegają na powierzeniu bankowi cyklicznych płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone kwoty z konta właściciela. Do tego typu zleceń zalicza się płatności np.: za radio, telewizję, czynsz, czesne, itp. Niektóre banki umożliwiają również regulowanie cyklicznych płatności ze zmienną kwotą (rachunek za energię, gaz, telefon). W tym przypadku należy poinformować wystawiającego fakturę aby przesyłał ją na adres banku.

Nieruchomości w Koninie © 2017

Nieruchomość w spadku. Wynajem nieruchomości a odmowa podwyżki czynszu za mieszkanie. Ustawa o ochronie praw lokatorów a obowiązki właścicieli. Pośrednik w obrocie nieruchomościami. nieruchomości konin, mieszkania konin, domy w koninie, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana